שפה:

{היכרויות ב {נפש אל נפש היכרויות למתמודדים


הסכם משתמש:

  1. מבוא

1.1  אתר האינטרנט www.nefesh.co (להלן: "האתר") הנו נפש אל נפש. באתר ניתן למצוא, בין היתר, הכרויות, מפגשים חברתיים בין גולשי האתר ו/או בני אדם באופן כללי, מאמרים, מקומות בילוי, וכן פרסומות שבאים להציג באתר, (להלן: "שירותי האתר").

1.2  הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין נפש אל נפש, בעלי האתר או חליפיהם (להלן: "בעלי האתר"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

1.3  גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.4  המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.

1.5  האמור בלשון זכר וגם בלשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2        תנאי שימוש

2.1  לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.

2.2  הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה.

2.3  הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:

2.3.1        גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers

2.3.2        מניפולציה של כתובת ה- URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה ((URL Hacking

2.3.3        העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.3.4        ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח 2007, לבעל זכות היוצרים שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

2.4  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:

2.4.1        למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל

2.4.2        להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל

3        חשבון משתמש

3.1  בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון")

3.2  לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות המהווה חלק מהסכם זה

3.3  ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

3.3.1        אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון

3.3.2        אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית

3.4  מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת האתר, האתר יפרסם את "הפרטים האישיים" כגון: דוא"ל, חשבון הפייסבוק ו/או חשבון המקושרים של הגולש, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, פלאפון, עיר מגורים, וכל הפרטים המוגדרים "בפרטים האישיים" של המשתמש אשר שלח בטופס המקוון ליצירת חשבון / כרטיס האהבה שלו, על מנת שגולשים אחרים יוכלו לפנות אל הגולש באמצעות הפרטים אשר ימסרו על ידי הגולש בטופס ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחשיפת פרטיו לגולשים אחרים ו/או לצדדים אחרים.

3.5  הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס כלפי בעלי האתר לרבות כלפי משתמשים אחרים באתר:

3.5.1        הגולש לא יציק ו/או יטריד משתמשים באתר

3.5.2        הגולש לא ישלח מצידו או מטעמו דברי ספאם ולא יעשה שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים כגון דוא"ל של המשתמשים מסנג'ר, טלפון וכל פרט שהוא אישי.

3.5.3        הגולש מתחייב לנהוג בסבלנות ובמתינות כלפי כל הגולשים באתר כולל בעלי האתר

3.5.4        הגולש מתחייב לנהוג בכבוד כלפי כל המשתמשים באתר כולל בעלי האתר

3.5.5        הגולש לא ימסור פרטים שקריים אשר באים להזיק לאדם אחר

3.5.6        הגולש מודע לכך שבמידה ויצור כרטיס פקטיבי בעלי האתר רשאים למחוק את הכרטיס על סמך החלטתם הבלעדית

3.5.7        הגולש מתבקש לא ליצור כרטיסי התחזות על מנת להזיק לאדם אחר

3.5.8        הגולש ינהג באתר בהתאם להוראות השימוש בו ולא יפגע באתר בין אם בפרסום הבא להרע לאתר או ליצירת מצגים שקריים כלפי האתר

3.6  הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרעת סעיף 2 להסכם. הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר על כל שינוי בפרטי יצירת הקשר על מנת שנוכל לעדכן את האתר לשביעות רצונו המלא של הגולש מבלי לפגוע בהאמור לעי"ל הנהלת האתר רשאית לשנות את תוכן האתר בכללותו ואף למחוק פרטים וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של הגולש.

3.7  מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.4.1 להסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ו/או למחוק חשבון משתמש, ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה.

3.8  הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו ו/או לפלאפון האישי שלו, לפי הפרטים האישיים שהוזנו בחשבון המשתמש ו/או בטופס לרישום משתמש, עדכונים בעבור פעילויות שנעשות באתר מטעמי האתר ושלא מטעמי האתר, ועוד עדכונים שבעלי האתר ימצאו לנכון, מבלי לגרוע בזכויותיו של הגולש, הגולש רשאי לפנות לדוא"ל של בעלי האתר בבקשה לאי קבלת עדכונים לתיבת הדוא"ל ו/או לפלאפון שלו, ואישורים ביחס לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 5 להסכם זה, שינוי התקנון ונספחיו ודברים אשר הכרחיים ובראות סבירה רשאית הנהלת האתר כן לשלוח הודעות לפלאפון האישי של הגולש ו/או לדוא"ל של הגולש, לעניין סעיף זה יבוא ההסכם גם ליחיד ולרבים, לזכר ולנקבה.

4        אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

4.1  שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר.

4.2  באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

4.3  באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט או בכלל

5        העדר אחריות למידע המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו

6        הגבלת אחריות לנזקים האתר נותן חופש ביטוי ולהצגת מידע האישי של המשתמש באתר מבלי ליצור רישום משתמש ועל המשתמש אחריות בלעדיו חלה עליו לגבי הבנת תוכן זה שהמידע האישי שלו יהיה חשוף לגולשים אחרים לרבות לכל אדם אשר יכנס לאתר וירצה לצפות בפרטיו האישיים כשם שהוא כתב אותם בפרטי הטופס המקוון אשר נשלח

7        העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

7.1  פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן

7.2  חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורך לנוחותהמשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

7.3  יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה – URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

8        העדר אחריות לפעולות גולשים

8.1  במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר (להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר.

8.2  מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו במלואו או בחלקו הליך המתנהל באחריותו של יוצר הטופס המקוון ובעלי האתר לא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר, מבלי לפגוע באמור לעי"ל כל משתמש רשאי לפנות למנהלי האתר בבקשה לשינוי תוכן ו/או תמונה ו/או הסרת כרטיס ובקשתו תיענה.

8.3  במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים.

8.4  מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו.

8.5  מבלי לפגוע באמור בסעיף 8.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה.

9        העלאת תוכן גולשים

9.1  הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע.

9.2  הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גו או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה.

9.3  בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף 2.4 להסכם זה.

9.4  הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו (להלן: "תוכן גולשים"), אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה.

9.5  מובהר כי הגולש כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

9.6  הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן / בטופס

10    הודעה על תוכן מפר בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@nefesh.co

11    זכות יוצרים והרשאות שימוש

11.1                      זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007 לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

12    סימני מסחר

12.1                      סימני מסחר "נפש אל נפש" ו- "עיצוב האתר" הם סימני מסחר הרשומים של בעלי האתר / משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת

12.2                      יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין

13    שינוי תנאים

13.1                      בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

13.1.1    לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה עם האתר ע"י הודעה לבעלי האתר לדוא"ל info@nefesh.co שהנו מעוניין לסיים את ההתקשרות שלו עם האתר, זכר ונקבה יחיד ורבים גם יחד.

13.1.2    אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף

13.1.3    באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה

13.1.4    בסעיף זה "שינויים מהותיים" הנם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר.

14    הצעות והערות בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

15    שיפוי הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר.

16    ברירת דין וסמכות שיפוט הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל, סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

pinchas@pclaw.co.il

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון עו"ד © 2010

PClaw – דיני אינטרנט – קישור http://www.pclaw.co.il/